Chi tiết
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA
Nếu không xem được click vào đây
CÁC văn bản khác
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán phục vụ cổ phần hóa
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo giám sát 6 tháng đầu năm 2019
Báo Cáo giám sát tài chính năm 2019
Báo Cáo tài chính năm 2019
Báo cáo công khai tài chính của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 năm 2014
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2
Báo cáo tài chính quý II năm 2015 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA
V/v Xếp hạng I đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2.
V/v Kết quả bình xét, đánh giá các doanh nghiệp văn hóa năm 2014.
Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2
Báo cáo giám sát tài chính năm 2015
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2
Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 năm 2014
Báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 năm 2014
Thực hiện công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2015 theo Thông tư 171/2013/TT-BTC
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2019
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 03 năm gần nhất
Tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư vào các dự án hình thành TSCĐ và XDCB 6 tháng đầu năm 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Thực hiện công khai Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo giám sát tài chính năm 2016
Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020
Báo cáo tài chính năm 2020
Báo cáo giám sát năm 2020
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp năm 2021
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 2020
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019
BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2 Tên chủ sở hữu: ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm 2020
Báo cáo thực trạng quản trị và Cơ cấu tổ chức năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm năm 2021)
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020
Văn bản Trung Ương
Văn Bản Thành Phố
Văn Bản Nội Bộ
Copyright © 2014
Lượt truy cập   : 5853913
Đang xem   : 4
CÔNG TY TNHH - MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2
936 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM
Tel:(84-28) 3742 1166 -- Fax: (84-28) 3742 1167
Email:dvci.q2@tphcm.gov.vn